Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING All NATURAL 4 YOU

algemeen

PRIVACY
All natural 4 you verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee uw privacy in het geding komt. All natural 4 you behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de door u ingevoerde gegevens om u aanbiedingen en of andere marketing gerelateerde stukken toe te sturen, dit geldt voor zowel uw adresgegevens, uw e-mailadres als uw telefoonnummer.

BETALINGSVOORWAARDEN
De mogelijkheden tot betalen zijn:

Per bankovermaking;

IDEAL.

Bancontact.

Belfius.

Sofort Banking

Banktransfer

KBC.

CBC.

Afterpay | Betalen doe je achteraf!

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Openstaande posten worden direct opeisbaar bij:

Verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens voor, tijdens of na het afsluiten van de overeenkomst;
Faillissement, WSNAP of overlijden.
Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in rekening gebracht, welke rente gelijke is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, waarbij de wettelijke rente dan voorgaat. Levering van verdere bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15% buitengerechtelijke kosten, met een minimum van
€ 50,00. Bovendien komen alle kosten, zowel de minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering verband houden, voor rekening van de klant.

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@natuursbest.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Beschadigde of geopende producten kunnen niet retour worden genomen.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@natuursbest.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder All natural 4 you: de Vennootschap onder firma All natural 4 you V.O.F. gevestigd te doetinchem.
(b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van All natural 4 you producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie All natural 4 you een overeenkomst aangaat of met wie All natural 4 you in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen All natural 4 you en de klant waarop All natural 4 you deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met All natural 4 you, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij All natural 4 you om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
3.2 All natural 4 you kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is All natural 4 you daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij All natural 4 you anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht All natural 4 you niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van All natural 4 you haar aanbod.

5. Levering
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via de post naar de gastvrouw.
5.2 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan All natural 4 you de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.3 Indien All natural 4 you gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan All natural 4 you ter beschikking heeft gesteld.
5.4 Indien All natural 4 you een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant All natural 4 you schriftelijk in gebreke te stellen.
5.5 De consulent van All natural 4 you neemt de verzendkosten voor haar rekening. Er wordt een vast bedrag van €6,95 in rekening gebracht en worden jaarlijks geïndexeerd.

6. Garantie
6.1 All natural 4 you garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6.2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan All natural 4 you.
6.3 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering.
6.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal All natural 4 you de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van All natural 4 you vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan All natural 4 you te retourneren en de eigendom daarover aan All natural 4 you te verschaffen.
6.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van All natural 4 you, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is All natural 4 you niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 All natural 4 you blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

8. Onderzoek, reclames
8.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment van(af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan All natural 4 you te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan All natural 4 you met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is All natural 4 you gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
8.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van All natural 4 you en op de wijze zoals door All natural 4you aangegeven.
8.5 Kosten voor verzending komen geheel voor rekening van de klant indien bij binnenkomst geconstateerd wordt dat het product naar behoren functioneert.

9. Risico-overgang
9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

10. Betaling
10.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden voor levering.
10.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door All natural 4 you aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.4 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
10.5 In geval van faillissement, toelating tot de wettelijke schuldsanering, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van All natural 4 you en de verplichtingen van de klant jegens All natural 4 you onmiddellijk opeisbaar.
10.6 All natural 4 you heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.7 All natural 4 you kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
10.8 Bij het versturen van de 1e aanmaning aan opdrachtgever zal All natural 4 you €10,00 aan administratiekosten doorberekenen. In geval van de 2e en laatste aanmaning van opdrachtgever zal deze €25,00 aan administratie en porto kosten doorberekenen aan opdrachtgever.

11. Ontbinding
11.1 All natural 4 you is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet- indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaar, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of zijn onderneming staakt.

12. Incassokosten
12.1 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
12.2 Indien All natural 4 you aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
12.4 De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
12.5 De aansprakelijkheid van All natural 4 you blijft in ieder geval te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde product/de geleverde dienst.

13. Vrijwaringen
13.1 De klant vrijwaart All natural 4 you voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
13.2 Indien de klant aan All natural 4 you informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt All natural 4 you zich de rechten en bevoegdheden voor die All natural 4 you toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
14.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door All natural 4 you tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van All natural 4 you, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
14.4 Alle door All natural 4 you eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van All natural 4you worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.5 All natural 4 you behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
15. Aansprakelijkheid
15.1 Indien door All natural 4 you geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van All natural 4 you jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
15.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van All natural 4 you beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
15.3 Onverminderd het bovenstaande is All natural 4 you niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
15.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van All natural 4you of zijn ondergeschikten.

16. Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop All natural 4 you geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor All natural 4 you niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van All natural 4 you worden daaronder begrepen.
16.2All natural 4 you heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat All natural 4 you zijn verbintenis had moeten nakomen.
16.3 Voor zoveel All natural 4 you ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is All natural 4 you gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

17. Geschillen
17.1 De rechter in de vestigingsplaats van All natural 4 you is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft All natural 4 you het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18. Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen All natural 4 you en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook