ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BED4PETS.NL

 

algemeen

 

PRIVACY

 

bed4pets.nl verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee uw privacy in het geding komt. bed4pets.nl behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de door u ingevoerde gegevens om u aanbiedingen en of andere marketing gerelateerde stukken toe te sturen, dit geldt voor zowel uw adresgegevens, uw e-mailadres als uw telefoonnummer.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

De mogelijkheden tot betalen zijn:

 

IDEAL.

 

Bancontact.

 

Belfius.

 

Sofort Banking

 

Banktransfer

 

KBC.

 

CBC.

 

 

 

Openstaande posten worden direct opeisbaar bij:

 

Verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens voor, tijdens of na het afsluiten van de overeenkomst;

Faillissement, WSNAP of overlijden.

Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in rekening gebracht, welke rente gelijke is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, waarbij de wettelijke rente dan voorgaat. Levering van verdere bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15% buitengerechtelijke kosten, met een minimum van

€ 50,00. Bovendien komen alle kosten, zowel de minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering verband houden, voor rekening van de klant.

 

Retourneren

 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bed4pets.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Beschadigde of geopende producten kunnen niet retour worden genomen.

 

Klachten

 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bes4pets.nl Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder bed4pets.nl: de Vennootschap onder firma All natural 4 you V.O.F. gevestigd te doetinchem.

(b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van bed4pets.nl producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie bed4pets.nl een overeenkomst aangaat of met wie bed4pets.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

 

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen bed4pets.nl en de klant waarop bed4pets.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met bed4pets.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij bed4pets.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

3.2 bed4pets.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is bed4pets.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij bed4pets.nl anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht bed4pets.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van bed4pets.nl haar aanbod.

 

5. Levering

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via de post naar de klant.

5.2 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan bed4pets.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.3 Indien bed4pets.nl gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan bed4pets.nl ter beschikking heeft gesteld.

5.4 Indien bed4pets.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant bed4pets.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

5.5 De consulent van antidiefstalrugzakken.nl neemt de verzendkosten voor haar rekening. 

 

6.1 antidiefstalrugzakken.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 

6.2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan anti diefstal rugzakken.nl. 

6.3 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering.

6.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal antidiefstalrugzakken.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van antidiefstalrugzakken.nl vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan antidiefstalrugzakken.nl te retourneren en de eigendom daarover aan antidiefstalrugzakken.nl te verschaffen.

6.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van antidiefstalrugzakken.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is antidiefstalrugzakken.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 antidiefstalrugzakken.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

8. Onderzoek, reclames

8.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment van(af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan antidiefstalrugzakken.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan antidiefstalrugzakken.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is antidiefstalrugzakken.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

8.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van antidiefstalrugzakken.nl en op de wijze zoals door antidiefstalrugzakken.nl aangegeven.

8.5 Kosten voor verzending komen geheel voor rekening van de klant indien bij binnenkomst geconstateerd wordt dat het product naar behoren functioneert.

 

9. Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 

13. Vrijwaringen

13.1 De klant vrijwaart antidiefstalrugzakken.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien de klant aan antidiefstalrugzakken.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt antidiefstalrugzakken.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die antidiefstalrugzakken.nl toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2 Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door antidiefstalrugzakken.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van antidiefstalrugzakken.nl, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

14.4 Alle door antidiefstalrugzakken.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van antidiefstalrugzakken.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.5 antidiefstalrugzakken.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien door antidiefstalrugzakken.nl you geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van antidiefstalrugzakken.nl jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

15.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van antidiefstalrugzakken.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

15.3 Onverminderd het bovenstaande is antidiefstalrugzakken.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

15.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van antidiefstalrugzakken.nl of zijn ondergeschikten.